• catalan
 • Bases y condiciones del sorteo

  Fes-te’n membre

  Entrar amb facebook

  En clicar 'Entra amb Facebook' confirmes que acceptes la política de privacitat i protecció de dades i autoritzes el tractament de les teves dades segons els termes informats.  O REGISTRA-T’HI

  Si us plau, completa la informació següent.
  Tots els camps són obligatoris.

  • Si continues amb el procés de registre, entenem que acceptes la nostra Política de galetes

  Accedeix al teu compte


  No tens compte?
  No recordo la meva contrasenya

   

  Termes i condicions generals de la plataforma MyCausa

   

  Tots els usuaris que utilitzen el servei i ofertes des de la plataforma on-line MyCausa declaren conèixer i acceptar expresament aquestes condicions generals del contracte, contingudes en el reglament de les subhastes administrades pel lloc web.

   

  Titular de Mycausa i dels seus serveis:

  MY CAUSA S.L

  Placeta Montcada 9 1º

  08003 Barcelona

   CIF: B66287251

   

  1. Plataforma MyCausa

  MyCausa és una plataforma on-line especialitzada en fundraising —recaptació de fons— per a ONG o associacions sense ànim de lucre que col·laboren amb nosaltres. Amb aquest objectiu, i aprofitant la gran potència de les noves tecnologies, organitza diferents tipus de subhastes. Dels fons obtinguts, MyCausa en reté el 20 % (més IVA) per pagar les despeses de gestió, i la resta són lliurats íntegrament a l’entitat beneficiaria.

  MyCausa s’encarrega de tot el que comporta una subhasta benèfica en interès de l’ONG: les relacions públiques (amb possibles participants, d’altres ONG, celebrities…), la campanya de marketing, els enviaments dels objectes subhastats… Al mateix temps, ofereix assessorament per optimitzar les estratègies de fundrasing i imatge d’ONG i d’altres entitats.

   

  2. Registre de l’usuari

  Per poder participar en les subhastes, l’usuari haurà de registrar-se a la pàgina web MyCausa, introduint les seves dades personals: nom, cognoms, adreça, número de telèfon, e-mail i DNI. També podrà fer-ho a través de la funció Facebook Connect, de Facebook. En tots dos casos, accepta aquestes condicions generals.

  A través del registre, l’usuari declara que és major d’edat, i que, a més, participa en les subhastes d’aquest lloc web de manera personal i intransferible, i en tot cas com a persona física i al marge de qualsevol activitat comercial o professional.

  Per completar el seu registre, l’usuari haurà d’introduir en el lloc establert el número PIN d’identificació que rebrà a través del número de telèfon mòbil indicat a la seva solicitud de registre.

  És molt important que l’usuari estigui degudament registrat i identificat, especialment per participar en els esdeveniments per als que hagi licitat i hagi guanyat. Se li sol·licitarà la seva identificació fiscal per intervenir en ells.

   

  3. Desenvolupament de les subhastes

  Els productes de propietat o oferts pels VIPS o empreses col·laboradores se sotmetran a subhasta on-line a través del lloc web, amb la indicació d’un preu mínim (preu de reserva).

  L’usuari podrà licitar sobre cada producte o esdeveniment obert a subhasta tantes vegades com desitgi amb el preu mínim d’increment que successivament estarà indicat sota el producte subjecte a subhasta.

  Prement el text “Licita”, l’usuari confereix el seu consentiment exprés i irrevocable a adquirir el producte o esdeveniment subjecte a subhasta pel preu licitat, i assumeix, també, l’obligació irrevocable d’abonar el preu ofert dins de les següents 48 hores successives a la clausura de la subhasta si la seva licitació ha estat la guanyadora.

  S’admetran licitacions fins al tancament de la subhasta, i la validesa de cadascuna d’elles un cop realitzada estarà confirmada per un e-mail, que serà enviat a l’usuari després de cada licitació realitzada.

  Els increments de les licitacions estaran subjectes al resultat d’estat de la subhasta en cada moment, podent millorar-se la licitació anterior mitjançant una licitació no inferior a l’import mínim de millora previst en cada moment segons l’escalat següent:

   

  0,00 € 250,00 € Licitació mínima no inferior a: 25,00 €

  250,01 € 500,00 € Licitació mínima no inferior a: 50,00 €

  500,01 € 1 000,00 € Licitació mínima no inferior a: 100,00 €

  1 000,01 € 5 000,00€ Licitació mínima no inferior a: 250,00 €

  5 000,01 € 10 000,00 € Licitació mínima no inferior a: 500,00 €

  10 000,01 € 25 000,00 € Licitació mínima no inferior a: 1 000,00 €

  25 000,01 € 50 000,00 € Licitació mínima no inferior a: 2 500,00 €

  50 000,01 € 9 999 999,99 € Licitació mínima no inferior a: 5 000,00 €

   

  El preu final del producte o esdeveniment subhasta estarà calculat sobre la base de la licitació més gran realitzada i de les despeses d’expedició o servei indicats en les condicions de cada subhasta (Preu).

  La venda es considerarà perfeccionada a favor de l’usuari que, un cop hagi acabat la subhasta, resulti ser el que ha efectuat la licitació més alta.

  MyCausanotificarà a l’usuari que ha guanyat la subhasta per mitjà d’un e-mail a l’adreça de correu associada a l’usuari, dins de les 2 hores següents al final de la subhasta, i s’indicarà el producte o servei adjudicat, el seu preu i l’entitat sense ànim de lucre a favor de la qual MyCausa destinarà el preu obtingut en la subhasta, un cop deduïdes les despeses de gestió previstes en les condicions de la subhasta.

  El pagament podrà realitzar-se per mitjà de targeta de crèdit, PayPal o transferència bancària al compte corrent que estarà indicat en l’e-mail que l’usuari rebrà quan se li notifiqui que ha guanyat la subhasta. Respecte als lots de subhasta que tinguin un valor molt alt, MyCausa podrà admetre transferències electròniques o xecs bancaris nominatius.

  Després de la percepció efectiva del pagament per part de MyCausa, el producte o esdeveniment serà expedit 10 dies hàbils després de la validació del pagament.

  Per a les subhastes d’elements intangibles (reunions, aperitius, cafès…), excepte que s’especifiqui el contrari en els detalls de la mateixa subhasta, s’organitzaran dins dels 90 dies hàbils posteriors a la subhasta. Un membre del personal de MyCausa es posarà en contacte telefònicament amb l’usuari, així com per e-mail, per concertar la data en la qual organitzar la reunió.

  En el total del preu abonat per l’usuari en la subhasta quedarà inclòs únicament i exclusivament tot allò especificat en els detalls de la subhasta. No s’inclouran, per tant, i excepte que es determini així de manera explícita en les condicions particulars de la subhasta, les despeses de transport, alimentació i allotjament pel lloc on es realitzarà l’esdeveniment.

  Així mateix, i tenint en compte que poden ser objecte de subhasta trobades, col·laboracions o assistència a esdeveniments amb VIPS o personal d’entitats col·laboradores, s’exigirà als usuaris un comportament apropiat, i MyCausa es reservarà, en tot cas, el dret a sol·licitar de manera prèvia a l’esdeveniment el lliurament, per part de l’usuari, d’un certificat d’antecedents penals i, al mateix temps, l’exercici de totes les accions legals que consideri oportunes per qualsevol dany o perjudici ocasionat per l’usuari amb la seva actuació.

  Finalment, l’usuari que resulti guanyador de la subhasta, accedeix i autoritza expressament des d’aquest moment a MyCausa perquè, seguint allò que diposa a la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre mantenint el màxim respecte i decòrum, que MyCausa pugui amb la finalitat de publicitar el resultat de la subhasta:

  a) Reproduir la seva imatge a través de mitjans telemàtics, informàtics o de transmissió o reproducció a distància de les imatges o del so, entenent, a títol d’exemple, Internet o qualsevol altra xarxa que la substitueixi, Intranets o Extranets i, en especial, a través de la pàgina web de MyCausa. Queden compresos dins del concepte de reproducció, la càrrega, presentació, execució, transmissió o emmagatzement de la imatge de l’esdeveniment especialment a la pàgina web de MyCausa.

  b) Utilitzar la seva imatge i/o el seu nom en tot tipus d’actes de publicitat i promoció de la mateixa subhasta, i en especial a la televisió o premsa oral i/o escrita amb els que MyCausa pugui contactar per aquesta finalitat, i davant d’ells realitzar la seva exhibició, emissió i publicitat que s’estimi oportuna per donar notorietat al resultat de la subhasta.

  Així mateix, l’usuari accedeix a què les seves dades personals siguin facilitades a l’ONG o entitat sense ànim de lucre receptora dels fons obtinguts amb la subhasta a efectes fiscals i de coneixement per part de l’ONG de la procedència dels fons obtinguts.

   

  4. Garantia i reemborsament

  La venta en subhasta o la venta a un preu fix s’efectua amb renuncia expressa de l’usuari als beneficis de sanejament per vicis ocults o defectes de quantitat o qualitat de l’objecte o servei prestat. Ni el VIP ni l’entitat col·laboradora proporcionen cap garantia en relació amb la satisfacció de l’usuari respecte a l’objecte de la subhasta, ja sigui aquest un bé, un producte o un servei que aquest s’hagi compromés de dur a terme.

  S’exclou també expressament la possibilitat de l’usuari de resoldre o cancel·lar la compra després del seu lliurament o després d’haver compartit l’experiència amb el VIP o l’entitat col·laboradora.

   

  5. Retirada de l’usuari i tancament de comptes

  L’usuari pot eliminar els seu compte i deixar d’utilitzar el servei en qualsevol moment a través de la web de MyCausa o amb el contacte amb el propietari del portal.

  El propietari es reserva el dret de suspendre o cancel·lar el compte de l’usuari en qualsevol moment i per qualsevol violació d’aquests termes.


  6. Indemnització

  L’usuari es compromet a indemnitzar al MyCausa (així com a les societats controlades per ell o afiliades, representants, directors, agents, concessionaris, socis i empleats) respecte a qualsevol obligació o responsabilitat, incloses les despeses legals incorregudes per defendre’s en eventuals procediments judicials, que poden produir-se i que fossin derivats de l’actuació dolosa, culposa o negligent de l’usuari, en relació amb els termes de servei o la seva política de privacitat.

   

  7. Submissió a furs i Llei competent

  L’usuari i MyCausa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten per a qualsevol controvèrsia derivada entre les dues parts a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, amb submissió a la Llei espanyola.


  8. Usos no permesos

  Els usuaris no podran:

  • Realitzar tècniques d’engyineria inversa, descomplicar, desmuntar, modificar o crear treballs derivats o basats en MyCausa o qualsevol part d’aquesta.

  • Utilitzar el treball al voltant dels sistemes informàtics utilitzats per MyCausa o els seus llicenciants per protegir els continguts accessibles a través d’ella.

  • Copiar, emmagatzemar, editar, modificar, crear treballs derivats de, o alterar de qualsevol manera qualsevol dels continguts proporcionats per MyCausa.

  • Utilitzar robots, aranyes, llocs d’aplicació de recerca/selecció de personal, o qualsevol altre dispositiu, procés o medi automatitzat per accedir, recuperar, raspar o obtenir informació del contingut de MyCausa.

  • Utilitzar MyCausa de qualsevol forma incorrecta que violi aquests termes.

   

  9. Costos de les subhastes

  La venda es realitza entre subjectes privats al marge de la seva activitat mercantil o laboral i, per tant, no estan subjectes a IVA.

  Els costos d’expedició dels béns o productes aniran a càrrec de l’usuari i quedaran exposats a les condicions particulars de cada subhasta en el loc web, sent aquesta acceptada per l’usuari en el moment de participar en la licitació.

  Eventuals tasses o impostos relacionats a la venda del bé o servei seran d’exclusiu càrrec de l’usuari i/o entitat beneficiària de la donació.

  Sobre el preu del bé o servei adjudicat, MyCausa retindrà un percentatge per cobrir els costos d’administració del lloc web en atenció als aranzels acordats amb l’entitat col·laboradora i el tipus de servei prestat.

   

  10. Incompliment de les condicions de la subhasta, resolució i indemnització

  L’acceptació de l’oferta és irrevocable. L’usuari no es pot retractar d’una licitació efectuada, ja que cada licitació a MyCausa és reconeguda legalment com un contracte en ferm. Per tant, l’usuari haurà de finalitzar la compra en els termes i condicions prèviament acceptats.

  En cas de què l’usuari, després de guanyar una subhasta, no aboni el total del preu ofertat, MyCausa procedirà a la resolució automàtica del contracte, i l’usuari estarà obligat a abonar a tant alçat el total de l’import de 1.500 € en concepte de penalització per incompliment de les condicions de subhasta. Aquesta quantitat es carregarà automàticament a la targeta o compte Paypal indicats al donar-se d’alta a la corresponent subhasta. Tot això sense perjudici del dret de MyCausa a reclamar altres danys i perjudicis que l’incompliment de l’usuari li hagués ocasionat.

  En cas de falta de pagament dins de les 48 hores després del tancament de la subhasta, i sense prejudici del previst en el paràgraf anterior, el producte serà ofert al següent usuari que hagi realitzat la segona puja més elevada.


  11. Venda a un preu fix

  L’usuari registrat podrà adquirir també els productes per separat o en petits lots procedents d’un VIP o una entitat col·laboradora sense preu establert per subhasta, sinó predeterminat en la mateixa pàgina web. Les característiques del producte i les seves condicions de preu es mostraran en cada cas a la web per a l’apartat corresponent al producte en qüestió, i la compra s’entendrà completada en el moment en què MyCausa rebi de l’usuari el pagament efectiu del preu de la subhasta segons condicions establertes en el portal web.


  12. Donacions a través del sistema de crowdfunding

  L’usuari podrà contribuir a la realització dels projectes dels socis sense ànim de lucre que col·laboren habitualment amb MyCausa per mitjà de donacions de diners realitzades a través de la plataforma de crowfunding. Les donacions poden fer-se a través de targeta de crèdit o sistema de pagament PayPal. Les organitzacions o associacions amb finalitats no lucratives, a partir de la recepció de donacions, s’encarreguen d’enviar les declaracions relacionades amb les donacions.

  Això no obstant, ni l’entitat corresponent ni MyCausa no es fan responsables de què el corresponent rebut sigui suficient en el país d’origen de l’usuari perquè aquest pugui practicar-se l’oportuna deducció fiscal. Aquesta deducció dependrà en cada cas de la legislació del país en què resideixi l’usuari i la seva normativa fiscal.   

  I en mostra d’expressa conformitat amb tot el que antecedeix, l’usuari accepta expressament les presents condicions generals i declara haver-les llegit i entès.